Oferty pracy i konkursy

Ogłoszenie o konkursie

Dyrektor Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu w porozumieniu z Dolnośląską Okręgową radą Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu ogłasza konkurs na stanowisko:

  1. pielęgniarki oddziałowej Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej pn. Wrocławski Ośrodek Torakochirurgii,
  2. pielęgniarki oddziałowej Oddziału Chorób Wewnętrznych IV,
  3. pielęgniarki oddziałowej Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc I z pododdziałem gruźlicy prątkującej w Placówce zamiejscowej w Obornikach Śląskich,

Kandydaci na w/w stanowiska winni posiadać kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. nr 151, poz.896).

Kandydaci proszeni są o składanie dokumentów określonych w § 12 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. z 2012 r. poz.182).

Dokumenty, o których mowa w w/w rozporządzeniu, kandydaci zgłaszający się do konkursu składają w terminie 30 dni od dnia opublikowania ogłoszenia (tj. do 19.10.2017 r.) na adres:

Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu

Ul. Grabiszyńska 105

53-439 Wrocław

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści: Konkurs na stanowisko ………………… (należy wpisać nazwę).

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur – październik 2017 r.

Materiały i informacje o stanie prawnym, organizacyjnym, ekonomicznym podmiotu leczniczego można uzyskać w Dyrekcji Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu.