Struktura organizacyjna

 Strukturę organizacyjną tworzą następujące jednostki i komórki organizacyjne Centrum:

1.    Pion Dyrektora w skład którego wchodzą:

1)     Radca Prawny,

2)     Biuro Organizacji Pracy Centrum,

3)     Biuro Zamówień Publicznych,

4)     Dział Technologii Informacyjnych,

5)     Główny Specjalista ds. Eksploatacji,

6)     Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości,

7)     Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta,      

8)     Administrator Bezpieczeństwa Informacji,

9)     Inspektor Ochrony Radiologicznej,

10)  Specjalista ds. BHP,

11)  Inspektor ds. Obrony Cywilnej,

12)  Inspektor ds. Informacji Niejawnych,

13)  Audytor Wewnętrzny,

14)  Dział Techniczny,

15)  Specjalista ds. p/poż.,

16)  Kapelan.

Dział Techniczny i Specjalista ds. p/poż. nadzorowane są bezpośrednio przez Głównego Specjalistę ds. Eksploatacji,

2.    Pion Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa w skład którego wchodzą:

1)    Szpital im. Kazimierza Dłuskiego we Wrocławiu z następującymi oddziałami     i pododdziałami: 

a)    Izba Przyjęć,

b)    Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej pn. Wrocławski Ośrodek Torakochirurgii,

c)    Oddział Chirurgii Ogólnej IV A,

d)    Oddział Chorób Wewnętrznych IV z prawem do leczenia chorób układu oddechowego,

e)    Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc V z pododdziałem intensywnego nadzoru pulmonologicznego,

f)     Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc Kliniczny VIA, Katedra i Klinika Pulmonologii i Nowotworów Płuc,

g)    Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc VI B,

h)   Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii „R”,

i)     Blok Operacyjny,

j)     Oddział Onkologii Klinicznej VII,

2)    Zespół Konsultantów Wewnętrznych,

3)    Sekcja Zakażeń Szpitalnych,

4)    Psycholog,

5)    Regionalna Przychodnia Specjalistyczna z następującymi poradniami specjalistycznymi:

a)    Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc,

b)    Poradnia Alergologiczna,

c)    Poradnia Chirurgii Klatki Piersiowej,

d)    Poradnia Proktologiczna,

e)    Poradnia Onkologiczna,

6)    Pracownia Endoskopii,

7)    Dział Diagnostyki Obrazowej,

8)    Apteka,

9)    Zakład Patomorfologii z pracowniami: cytologii, histopatologii i prosektorium,

10)  Dział Rehabilitacji i Fizykoterapii,

11)  Pracownia Fizjopatologii Oddychania,

12)  Dział Medyczno - Statystyczny,

13)  Ośrodek Tlenoterapii Domowej,

14)  Lekarz odpowiedzialny za gospodarkę krwią,

15)  Koordynator Konsylium Onkologicznego.

3.    Pion Zastępcy Dyrektora ds. Pielęgniarstwa w skład którego wchodzą:

1)    Stanowiska ds. świadczeń pielęgniarskich nadzorowane bezpośrednio przez Naczelne Pielęgniarki i Przełożoną Pielęgniarek,

2)    Centralna Sterylizatornia,

3)    Pracownik Socjalny dla Chorych.

4.    Pion Zastępcy Dyrektora ds. Finansowych w skład którego wchodzą:

1)    Główny Księgowy,

2)    Dział Polityki Kadrowo-Płacowej,

3)    Dział Księgowości,

4)    Dział Planowania i Analiz Ekonomicznych,

5)    Dział Rozliczeń i  Informacji Medycznych,

6)    Dział Gospodarczy,

7)    Archiwista.

5.    Pion Zastępcy Dyrektora ds. Placówki w Obornikach Śląskich, w skład której wchodzą:

1)    komórki medyczne nadzorowane przez Lekarza Naczelnego Placówki Oborniki Śl. działającego w uzgodnieniu z Zastępcą Dyrektora ds. Lecznictwa:

               a)  Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc I z pododdziałem gruźlicy prątkującej,

               b)  Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc II,

               c)  Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy,

               d)  Pracownia Diagnostyki Obrazowej.    

 

Działalność ZPO w zakresie opieki pielęgnacyjnej i opiekuńczej nadzorowana  jest bezpośrednio przez Naczelną Pielęgniarkę/Kierownika ZPO.

2) Komórki administracyjno-gospodarcze:

               a)  Dział Administracyjno-Gospodarczy,

               b)  Sekcja Informatyczna,

               c)  Inspektor BHP,

               d)  Kapelan.