Informacje podstawowe

dcchp-logotypCentrum Chorób Płuc we Wrocławiu jest jedyną na Dolnym Śląsku wysokospecjalizowaną placówką medyczną ukierunkowaną na diagnostykę, leczenie i wczesną rehabilitację wszystkich grup schorzeń układu oddechowego oraz narządów klatki piersiowej.

Na mocy Uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego, z dniem 1 lipca 2008 roku do Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu został przyłączony Zespół Szpitalny Chorób Płuc Opieki Długoterminowej w Obornikach Śląskich. Połączenie obu szpitali, przy przeprofilowaniu ich działalności, pozwoliło na komplementarne uzupełnienie usług medycznych przez nie świadczonych. W szpitalu we Wrocławiu odbywa się szybka diagnostyka i intensywne leczenie chorób płuc, natomiast w Obornikach Śląskich leczeni są pacjenci z gruźlicą oraz wymagający długoterminowego leczenia pulmonologicznego. Placówka w Obornikach Śląskich usytuowana jest na terenie ośmiotysięcznego miasteczka w odległości 35 km od Wrocławia, którego szczególne walory mikroklimatyczne znane były już od początku XIX wieku. Oborniki Śląskie zwane "zielonymi płucami Wrocławia" położone są wśród dużych kompleksów leśnych, o przewadze drzewostanu iglastego i w związku z tym stanowią doskonałe uzupełnienie leczenia farmakologicznego oraz w istotny sposób przyspieszają proces leczenia i rehabilitacji pacjentów ze schorzeniami dróg oddechowych. Wszystkie oddziały położone są w kompleksach parkowo-leśnych.

Centrum dysponuje 398 łóżkami z zakresu gruźlicy i chorób płuc, chorób wewnętrznych, chirurgii klatki piersiowej, chirurgii ogólnej, onkologii klinicznej i intensywnej terapii zlokalizowanymi we Wrocławiu oraz w Placówce Zamiejscowej w Obornikach Śląskich, a także 33 łóżkami w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Obornikach Śląskich. Regionalna Przychodnia Specjalistyczna świadczy usługi z zakresu chorób płuc, gruźlicy, onkologii, sarkoidozy, chirurgii klatki piersiowej, alergologii, proktologii, a Ośrodek Tlenoterapii Domowej prowadzi leczenie przewlekłych chorób układu oddechowego tlenem z koncentratorów w domu pacjenta.

W skład Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc wchodzą następujące oddziały szpitalne:
1) Szpital im. Kazimierza Dłuskiego we Wrocławiu z oddziałami i pododdziałami:

a) Oddział chirurgii klatki piersiowej pn. Wrocławski Ośrodek Torakochirurgii - 53 łóżka
b) oddział chirurgii ogólnej IVA – 5 łóżek
c) oddział chorób wewnętrznych IV z prawem do leczenia chorób układu oddechowego – 39 łóżek
d) oddział anestezjologii i intensywnej terapii     – 7 łóżek
e) oddziały gruźlicy i chorób płuc:
V  z pododdziałem intensywnego nadzoru pulmonologicznego  –  52 łóżka (w tym 4 łóżka inp),
VIA Kliniczny, Katedra i Klinika Pulmonologii i Nowotworów Płuc  –  30 łóżek,
VIB –  62 łóżka,
f) oddział onkologii klinicznej – 69 łóżek.

Łącznie – 317 łóżek

2) Placówka w  Obornikach Śląskich:
a) oddział gruźlicy i chorób płuc I z pododdziałem gruźlicy prątkującej – 40 łóżek
b) oddział chorób płuc II – 41 łóżka
Łącznie – 81 łóżek
c)  Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy     – 43 łóżka

2) Regionalna Przychodnia Specjalistyczna z poradniami specjalistycznymi: 

 • Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc,
 • Poradnia Alergologiczna,
 • Poradnia Chorób Płuc
 • Poradnia Chirurgii Klatki Piersiowej,
 • Poradnia Proktologiczna,
 • Poradnia Onkologiczna

3) Pracownie diagnostyczne: 

 • Pracownia Endoskopii,
 • Zakład Patomorfologii z pracowniami: histopatologii, cytologii i prosektorium,
 • Dział Diagnostyki Obrazowej z pracowniami: RTG, USG, EKG,
 • Dział Rehabilitacji i Fizykoterapii,
 • Pracownia Fizjopatologii Oddychania,
 • Pracownia Diagnostyki Obrazowej w Obornikach Śląskich,

4) Ośrodek tlenoterapii domowej

5) Blok operacyjny i Centralna Sterylizatornia.

6) Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy (Oborniki Śl.) - 33 łóżka

 

Szpital we Wrocławiu, w którym funkcjonuje 5 oddziałów gruźlicy i chorób płuc posiada aktualnie 144 łóżka przeznaczone do leczenia pacjentów pulmonologicznych. W chwili obecnej ponad 60% świadczeń realizowanych na oddziałach gruźlicy i chorób płuc dotyczy pacjentów z chorobami nowotworowymi w różnym stopniu zaawansowania. Należy podkreślić, że w województwie dolnośląskim prowadzenie chemioterapii w raku płuca odbywa się głównie na oddziałach gruźlicy i chorób płuc, przede wszystkim w DCChP we Wrocławiu

Na bazie oddziałów gruźlicy i chorób płuc we Wrocławiu prowadzone jest diagnostyka i leczenie raka płuca: chemioterapia i radioterapia (ta ostatnia we współpracy z Dolnośląskim Centrum Onkologii), a także leczenie wtórnych nowotworów płuc. 

Pozostała grupa pacjentów hospitalizowana na tych oddziałach to pacjenci z chorobami zapalnymi, przede wszystkim stale rosnąca ilość chorych z rozpoznawaną przewlekłą obturacyjną chorobą tkanki płucnej. Wzrost ilości zachorowań na POCHP związany jest ze starzeniem się społeczeństwa, jest też konsekwencją palenia tytoniu i w chwili obecnej, obok chorób nowotworowych i układu krążenia stanowi istotny, stale narastający problem społeczny. U wielu z tych pacjentów występuje zagrażająca życiu niewydolność oddechowa, w związku z czym istnieje konieczność tworzenia miejsc wzmożonego dozoru, sprawowanego przez wykwalifikowany personel przy użyciu specjalistycznego sprzętu. DCChP przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego w roku 2008 utworzyło 6-cio łóżkowy pododdział Intensywnej Opieki Pulmonologicznej, poprawiając tym samym znacznie bezpieczeństwo leczonych chorych.

Trzecią, ale bardzo istotną grupą są pacjenci hospitalizowani z powodu gruźlicy i jej następstw. Po przeprowadzonej konsolidacji podjęto decyzję o wyznaczeniu do leczenia tych pacjentów łóżek zlokalizowanych w budynku Leśne w Obornikach Śląskich, gdzie stworzono odpowiednie warunki spełniające wymogi izolacji pacjentów prątkujących. Równocześnie kontynuowane są prace modernizacyjne mające na celu pełne dostosowanie funkcjonalne obiektu do wymagań stawianych na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia oddziałom zakaźnym. Po przeprowadzonej modernizacji obiekt ten stanowić ma podstawowe miejsce leczenia chorych na gruźlicę dla mieszkańców większości obszarów Dolnego Śląska.

Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc, jako jedyny na Dolnym Śląsku szpital realizuje w ramach Wrocławskiego Ośrodka Torakochirurgii świadczenia medyczne z zakresu chirurgii klatki piersiowej, obejmujące przede wszystkim chorych z nowotworami złośliwymi klatki piersiowej, ostrymi urazami tej okolicy, a także leczenie przewlekłych stanów ropnych opłucnej. 

Rocznie hospitalizowanych jest średnio ok. 11 tys. pacjentów we Wrocławiu i ok. 2 tys. w Obornikach.

 

UWAGA: WAŻNE DOKUMENTY UBEZPIECZENIOWE: 

W związku z nowelizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych została włączona możliwość weryfikacji w systemie eWUŚ prawa do świadczeń osób:

 • które posiadają ważną decyzję wydaną przez wójta (burmistrza, prezydenta) gminy oraz 
 • uprawnionych na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego zamieszkujących na terytorium Polski, którym Fundusz wydał poświadczenie, czyli tzw. rezydentów UE.

W przypadku sytuacji niepotwierdzenia w systemie eWUŚ prawa do świadczeń, pacjent może jak dotychczas posłużyć się dotychczas przedstawianym dokumentem (patrz poniżej).

Ważne! Pacjenci ubezpieczeni w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTA nie są uprawnieni do składania oświadczeń o posiadaniu prawa do świadczeń.

Pacjenci ubezpieczeni w innych państwach członkowskich UE/EFTA, którzy nie mają statusu rezydenta UE, zobowiązani są do przedstawienia odpowiedniego dokumentu unijnego potwierdzającego ubezpieczenie. Rodzaj dokumentu, jakim pacjent powinien się posługiwać, uzależniony jest od celu, w jakim dana osoba przebywa na terytorium Polski oraz od charakteru tego pobytu.

Więcej informacji na stronie eWUŚ http://ewus.csioz.gov.pl/

źródło: strona NFZ