Informacje podstawowe

Struktura organizacyjna i zasady funkcjonowania Centrum

1. Organami Centrum są:
1) Dyrektor Centrum,
2) Rada Społeczna Centrum.
2. Dyrektor Centrum kieruje Centrum i reprezentuje go na zewnątrz.
3. Dyrektorowi Centrum podlegają bezpośrednio Zastępcy Dyrektora do spraw:
1) Lecznictwa,
2) Finansowych,
3) Pielęgniarstwa.

Pion Dyrektora Centrum
W skład pionu Dyrektora Centrum wchodzą:
1) Radca Prawny,
2) Biuro Organizacji Pracy Centrum,
3) Biuro Zamówień Publicznych,
4) Dział Technologii Informacyjnych,
5) Główny Specjalista ds. Eksploatacji,
6) Pełnomocnik Dyrektora ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością,
7) Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta,
8) Administrator Bezpieczeństwa Informacji,
9) Inspektor Ochrony Radiologicznej,
10) Specjalista ds. BHP,
11) Inspektor BHP w Placówce Zamiejscowej w Obornikach Śląskich,
12) Specjalista ds. Obrony Cywilnej,
13) Pełnomocnik Dyrektora ds. Ochrony Informacji Niejawnych,
14) Audytor Wewnętrzny,
15) Dział Techniczny,
16) Specjalista ds. Ochrony Przeciwpożarowej
17) Kapelan,
18) Kapelan w Placówce Zamiejscowej w Obornikach Śląskich.

Pion Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa

W skład pionu Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa wchodzą:
1) Szpital im. Kazimierza Dłuskiego we Wrocławiu z następującymi oddziałami i pododdziałami:
a) Izba Przyjęć,
b) Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej pn. Wrocławski Ośrodek Torakochirurgii,
c) Oddział Chorób Wewnętrznych IV,
d) Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc V z pododdziałem intensywnego nadzoru pulmonologicznego,
e) Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc Kliniczny VIA, Katedra i Klinika Pulmonologii i Nowotworów Płuc,
f) Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc VI B,
g) Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii „R”,
h) Oddział Onkologii Klinicznej VII,
i) Blok Operacyjny,
2) Zespół Konsultantów Wewnętrznych,
3) Sekcja Zakażeń Szpitalnych,
4) Psycholog,
5) Pracownik Socjalny dla Chorych,
6) Regionalna Przychodnia Specjalistyczna z następującymi poradniami specjalistycznymi:
a) Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc,
b) Poradnia Alergologiczna,
c) Poradnia Chirurgii Klatki Piersiowej,
d) Poradnia Proktologiczna,
e) Poradnia Onkologiczna,
7) Pracownia Endoskopii,
8) Dział Diagnostyki Obrazowej,
9) Apteka,
10) Zakład Patomorfologii z pracowniami: cytologii, histopatologii i prosektorium,
11) Dział Fizjoterapii,
12) Pracownia Fizjopatologii Oddychania,
13) Dział Medyczno - Statystyczny,
14) Ośrodek Tlenoterapii Domowej,
15) Lekarz odpowiedzialny za gospodarkę krwią,
16) Koordynator Konsylium Onkologicznego,
17) Lekarz Naczelny w Placówce Zamiejscowej w Obornikach Śląskich, nadzorujący bezpośrednio komórki medyczne w Placówce w Obornikach Śląskich:
a) Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc I z pododdziałem gruźlicy prątkującej,
b) Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc II,
c) Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy,
d) Pracownia Diagnostyki Obrazowej.

Pion Zastępcy Dyrektora ds. Finansowych

W skład pionu Zastępcy Dyrektora ds. Finansowych wchodzą:
1) Główny Księgowy,
2) Dział Księgowości,
3) Dział Polityki Kadrowo-Płacowej,
4) Dział Budżetowania i Controllingu,
5) Dział Rozliczeń i Informacji Medycznych,
6) Dział Gospodarczy,
7) Archiwista.

Pion Zastępcy Dyrektora ds. Pielęgniarstwa

W skład pionu Zastępcy Dyrektora ds. Pielęgniarstwa wchodzą:
1) pielęgniarki oddziałowe i stanowiska pielęgniarskie w oddziałach, pododdziałach szpitalnych,
2) kierownik i stanowiska pielęgniarskie w Izbie Przyjęć,
3) pielęgniarki Ośrodka Tlenoterapii Domowej, Pracowni Endoskopii i Pracowni Diagnostyki Obrazowej,
4) stanowiska pielęgniarskie w Regionalnej Przychodni Specjalistycznej bezpośrednio nadzorowane przez przełożoną pielęgniarek,
5) pielęgniarki i pracownicy Centralnej Sterylizatorni,
6) pielęgniarki oddziałowe i stanowiska pielęgniarskie w oddziałach w Placówce Zamiejscowej w Obornikach Śląskich bezpośrednio nadzorowane przez Naczelną Pielęgniarkę,
7) stanowiska pielęgniarskie w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym bezpośrednio nadzorowane przez kierownika,
8) stanowiska noszowych, sanitariuszy i opiekunów medycznych.

Placówka Zamiejscowa w Obornikach Śląskich

Organizacja pracy w Placówce Zamiejscowej w Obornikach Śląskich:
1) Komórki medyczne nadzorowane są przez Lekarza Naczelnego Placówki w Obornikach Śląskich działającego w uzgodnieniu z Zastępcą Dyrektora ds. Lecznictwa:
a) Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc I z pododdziałem gruźlicy prątkującej,
b) Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc II,
c) Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy,
d) Pracownia Diagnostyki Obrazowej.
2) Działalność Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w zakresie opieki pielęgnacyjnej i opiekuńczej nadzorowana jest bezpośrednio przez Naczelną Pielęgniarkę /kierownika ZPO,
3) Sprawy administracyjno-gospodarcze nadzorowane są przez Naczelną Pielęgniarkę/kierownika ZPO w uzgodnieniu z Dyrektorem Centrum,
4) Dział Administracyjno-Gospodarczy podlega bezpośrednio Naczelnej Pielęgniarce/kierownikowi ZPO.
5) Sekcja Informatyczna podlega kierownikowi Działu Zarzadzania Informacjami,
6) Stanowiska samodzielne: Inspektor BHP oraz Kapelan podlegają Dyrektorowi Centrum.